Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Ochrana osobných údajov

1.    Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou BSSM, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.    Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely:

Účel
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 Právny základ
- zmluva
 Zoznam osobných údajov
meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, telefónne číslo, e-mail, podpis


Účel
Zverejňovanie zmlúv a faktúr
 Právny základ
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zoznam osobných údajov
titul, meno a priezvisko,  adresa


Účel
Spracovanie účtovných dokladov
 Právny základ
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 Zoznam osobných údajov
titul, meno a priezvisko, adresa,  číslo účtu


Účel
Reklamácie
 Právny základ
- § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 Zoznam osobných údajov
titul, meno a priezvisko, adresa


Účel
Vymáhanie pohľadávok
 Právny základ
- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
- zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok
 Zoznam osobných údajov
titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa


Účel
Exekúcie
 Právny základ
- zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 Zoznam osobných údajov
bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania


Účel
Monitorovanie priestorov prevádzkovateľa
 Právny základ
- oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 Zoznam osobných údajov
videonahrávka z monitorovaného priestoru


Účel
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
 Právny základ
-  súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 Zoznam osobných údajov
titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise


3.    Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú na serveroch umiestnených v hostingovom centre a v priestoroch prevádzkovateľa. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

4.    Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené.

Súhlasí, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

Ak vyhotovený záznam z monitorované priestoru nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému po 15 dňoch.

5.    Práva dotknutej osoby

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak môžete nás požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, obráťte sa na poverenú osobu, ktorej adresa je dpo@kspsro.eu alebo písomne na adresu: BSSM, s.r.o. Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava. Naša Zodpovedná osoba preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.